"/>

Thông tin cổ đông

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần An Hưng (Thôn Đông Phước, Xã Hoà An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên) với sự có mặt của 38 cổ đông và đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 775.385 cổ phần có biểu quyết, chiếm 90,4% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần An Hưng, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Hưng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần An Hưng thông qua ngày 16/01/2006. Đăng ký lại lần 2 ngày17 tháng 9 năm 2012, Sửa đổi bổ sung lần ba thông qua ngày 10/6/2016.

           NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần An Hưng (Thôn Đông Phước, Xã Hoà An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên) với sự có mặt của 38 cổ đông và đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 775.385 cổ phần có biểu quyết, chiếm 90,4% trên tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần An Hưng, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo quy định.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Hưng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần An Hưng thông qua ngày 16/01/2006. Đăng ký lại lần 2 ngày17 tháng 9 năm 2012, Sửa đổi bổ sung lần ba thông qua ngày 10/6/2016.
Căn cứ kết quả kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
Căn cứ Nội dung, chương trình làm việc, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng. 
                                                                           QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:
 
STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2015
1. Sản lượng hàng hoá thực hiện 1.000 SP 3.963
2. Tổng Tổng Thu nhập Triệu đồng 185.041
3. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 4.180
4. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 4.436
5. Tổng quỹ lương Triệu đồng 90.664
6. Bình quân thu nhập đầu người/tháng 1.000 đồng 4.215
7. Kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 USD 35.890
 
Điều 2:  Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD của năm 2016 như sau:
STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2016
1. Sản lượng hàng hoá thực hiện 1000 SP 6.000
2. Tổng doanh thu thuần Triệu đồng 220.000
3. Tổng chi phí Triệu đồng 211.313
4. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 8.687
5. Tổng số lao động Người 2.200
6. Bình quân thu nhập đầu người/tháng 1.000 đồng 4.300
7. Kim ngạch xuất nhập khẩu 1.000 USD 43.000
 
Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 2016:
1. Thực hiện năm 2015
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015:                 4.180.220.521 đồng
- Thuế TNDN:                                                (256.289.367) đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                                    4.436.509.888 đồng.  
   Trích lập các quỹ: 
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất :                2.894.643.637 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%):            417.218.182 đồng
+ chi cổ tức (10%/VĐL) năm 2015:              860.320.000 đồng   
2. Kế hoạch năm 2016:
- Lợi nhuận trước thuế là:                8.687 tỷ đồng
- Thuế TNDN ước tính:                    1.070 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:                       7.617 tỷ đồng.  
   Trích lập các quỹ: 
+ Quỹ đầu tư phát triển sản xuất:                             6.311.453.180 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%/LNST):              796.863.688 đồng
+ Lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 là:                       860.320.000 đồng
(Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ) là: 10%/VĐL
Điều 4: Thông qua quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 như sau: 
1. Quyết toán chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015:
- Tổng số: 250.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi triệu đồng) được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:
- Tổng số: 250.000.000 đồng được tính vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
Điều 5: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2015 Kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ và phương tiện vận tải năm 2016
Điều 6: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động SXKD nhiệm kỳ II (2011-2015) và định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2016-2020).
Điều 7: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Tờ trình về việc lực chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính công ty năm 2016.
Điều 8: Đại hội Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm Máy móc thiết bị và phương tiện vận tải, các dự án đầu tư của kế hoạch năm 2016. Việc ủy quyền này có giá trị thực hiện đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017
Điều9: Nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần An Hưng.
Điều 10:Nhất trí thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:
1/ Danh sách  ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:
TT Họ tên
ứng cử viên
Số CMND/
Hộ chiếu
Chức vụ -      Nơi công tác Trình độ học vấn Địa chỉ cư trú
1 Huỳnh Thị Khiết 220145204 Giám đốc Công ty CP An Hưng ĐH – QTKD 379 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
2 Bùi Xuân Khương 220917512 Phó Giám đốc Công ty CP An Hưng ĐH – QTKD 271 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
3 Lê Kim Minh 220692930 Phó Giám đốc Công ty CP An Hưng TC Kế toán Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
4 Nguyễn Thế Nhân 220934181 Phó GĐ XN An Phú–Công ty CP An Hưng ĐH- QTKD Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
5 Lê Văn Chiến 220927127 Phó GĐ XN An Hưng–Công ty CP An Hưng CĐ – Điện tử Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
6 Huỳnh Văn Thọ 221010051 Phó GĐ XN An Phát–Công ty CP An Hưng TC-Tin học Đường Lương Văn Chánh, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên
 
2/ Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát như sau :
TT Họ tên
ứng cử viên
Số CMND/
Hộ chiếu
Chức vụ -      Nơi công tác Trình độ học vấn Địa chỉ cư trú
1 Bùi Thị Kim Soan 221051589 Tổ trưởng HCNS XN An Thịnh – Cty CP An Hưng ĐH- Triết học KP Ninh Tịnh 3, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
2 Lê Thị Kiều Kha 221041125 Nhân viên Công ty Cổ phần An Hưng ĐH-Kế toán Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
3 Lê Thị Kim Yên 221051275 Nhân viên Công ty Cổ phần An Hưng ĐH-Kế toán Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
4 Nguyễn Thị Kim Trang 221154946 Nhân viên Công ty Cổ phần An Hưng ĐH - QTKD An Hiệp,  Tuy An, Phú Yên
Điều 11:Nhất trí thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát như sau:
Hội đồng quản trị gồm 05 người có tên sau:
TT HỌ VÀ TÊN SỐ CỔ PHIẾU
TÁN THÀNH
TỶ LỆ (%)
1 HUỲNH THỊ KHIẾT 775.385 100
2 BÙI XUÂN KHƯƠNG 775.385 100
3 LÊ KIM MINH 775.385 100
4 LÊ VĂN CHIẾN 743.912 95,9
5 NGUYỄN THẾ NHÂN 697.075 89,9
Ban kiểm soát gồm 03 người có tên sau:
TT HỌ VÀ TÊN SỐ CỔ PHIẾU
TÁN THÀNH
TỶ LỆ (%)
1 BÙI THỊ KIM SOAN 775.385 100
2 LÊ THỊ KIỀU KHA 721.635 93
3 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 534.942 69
 
Điều 12: Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội và công bố nhậm chức trước Đại hội.
Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng.
- Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà Huỳnh Thị Khiết             - Chủ tịch HĐQT số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
- Kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020)
Ông  Bùi Xuân Khương       - Phó Chủ tịch HĐQT số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
- Kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà Lê Thị Kiều Kha             - Trưởng ban kiểm soát số phiếu đạt 3/3 chiếm 100%
- Kết quả bầu cử chức danh Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà Huỳnh Thị Khiết             - Giám đốc điều hành số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
- Kết quả bầu cử chức danh Kế toán trưởng nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà  Lê Thị Tịnh Nhiên         - Kế toán trưởng số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.
Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2016. 
 
                                                                                           TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
                                                                                                 CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI     
              
                                                                                                            (Đã ký)
 
                                                                                                    Huỳnh Thị Khiết                                         

Tin khác