"/>

Thông tin cổ đông

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II

Ngày 12 tháng 03 năm 2011 tại Xí nghiệp An Thịnh – thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Công ty Cổ phần An Hưng đã tiến hành Đại Hội cổ đông nhiệm kỳ II (2011-2015).
Với sự tham gia của 48 cổ đông đại diện cho 788.189 cổ phiếu chiếm 91% trên tổng số 637 cổ đông công ty. Trong chương trình làm việc của Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo:

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng SXKD năm 2011 - Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2010 vàkết quả thực hiện 05 năm (2006-2010) kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2011.

- Báo cáo kết quả SX kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 và các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Báo cáo tổng kết 5 năm của HĐQT nhiệm kỳ I ( 2006 – 2010 ).
- Báo cáo hoạt động kiểm tra, kiểm soát nhiệm kỳ I của Ban Kiểm Soát. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng cho hoạt động của Công ty.

Tại Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2011-2015) với kết quả bầu được 05 thành viên Hội Đồng Quản Trị và 03 thành viên Ban Kiểm Soát. Sau khi HĐQT họp phiên họp đầu tiên đã bầu chủ tịch và phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và cử Ban giám đốc công ty với kết quả như sau:

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên của nhiệm kỳ II (2011 - 2015):
1. Bà: Huỳnh Thị Khiết - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám đốc Công ty.
2. Ông: Bùi Xuân Khương - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm phó giám đốc công ty.
3. Ông: Lê Kim Minh - Trưởng phòng KH-NV - Ủy viên
4. Bà: Lê Thị Tịnh Nhiên - Trưởng phòng kế toán - Ủy viên
5. Ông: Nguyễn Văn Đệ - Quản đốc phân xưởng 1 - Ủy viên

Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:
1. Ông: Nguyễn Quốc Toàn.
2. Ông: Nguyễn Dương Lãm Thúy.
3. Bà: Bùi Thị Kim Soan.
Sau 01 ngày làm việc, Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II Công ty Cổ phần An Hưng đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Tin khác