Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
Bà  :  Huỳnh Thị Khiết                          Chức vụ:      Chủ tịch.
Ông:  Bùi Xuân Khương                      Chức vụ:      Phó Chủ tịch
Bà   : Huỳnh Bảo Hoa                          Chức vụ:    Thành viên.
Ông:  Trần Đình Hậu                            Chức vụ:      Thành viên

2. BAN KIỂM SOÁT:
Bà  :  Trần Đình Thu Hạ                        Chức vụ:      Trưởng ban.
Bà  :  Lê Thị Kim Yên                            Chức vụ:      Thành viên.
Bà  :  Nguyễn Thị Hồng Thắm             Chức vụ:      Thành viên.

3. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:   
Bà  :    Huỳnh Thị Khiết                      Chức vụ:      Tổng giám đốc Công ty.
Ông:    Bùi Xuân Khương                  Chức vụ:       Phó tổng giám đốc Công ty
Bà  :    Huỳnh Bảo Hoa                      Chức vụ:       Phó tổng giám đốc KD-TC.
Bà:      Lê Thị Tịnh Nhiên                   Chức vụ:       Kế toán trưởng.


Tin khác