"/>

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 
Bà  :  Huỳnh Thị Khiết                          Chức vụ:      Chủ tịch.
Ông:  Bùi Xuân Khương                      Chức vụ:      Phó Chủ tịch
Ông:  Lê Kim Minh                               Chức vụ:     Thành viên.
Ông:  Lê Văn Chiến                              Chức vụ:     Thành viên.
Ông:  Nguyễn Thế Nhân                     Chức vụ:     Thành viên.

2. BAN KIỂM SOÁT:
Bà  :  Lê Thị Kiều Kha                          Chức vụ:      Trưởng ban.
Bà  :  Bùi Thị Kim Soan                       Chức vụ:      Thành viên.
Bà  :  Nguyễn Thị Kim Trang              Chức vụ:      Thành viên.

3. BAN GIÁM ĐỐC:   
Bà  :    Huỳnh Thị Khiết                      Chức vụ:      Tổng giám đốc Công ty.
Ông:    Bùi Xuân Khương                  Chức vụ:       Phó tổng giám đốc Công ty
Bà  :    Huỳnh Bảo Hoa                      Chức vụ:       Phó tổng giám đốc KD-TC.
Bà:      Lê Thị Tịnh Nhiên                   Chức vụ:       Kế toán trưởng.


Tin khác