"/>

Thông tin cổ đông

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hôm nay, Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/6/2016 ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Công ty Cổ phần An Hưng (Thôn Đông Phước, Xã Hoà An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

Hôm nay, Lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/6/2016 ngày 10 tháng 6 năm 2016 tại Công ty Cổ phần An Hưng (Thôn Đông Phước, Xã Hoà An, Huyện Phú Hoà, Tỉnh Phú Yên) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:
1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:
- Bà Huỳnh Thị Khiết                      - Chủ tịch HĐQT
- Ông Bùi Xuân Khương                - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đình Hậu                      - Ban cố vấn Công ty.
1.2  Các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban giám đốc công ty.
1.3  Các cổ đông của Công ty cổ phần An Hưng
3. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:
3.1 Ông Nguyễn Quốc Toàn, thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, báo cáo kết quả kiểm tra như sau:
- Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, gồm 38 cổ đông đại diện cho 775.385 cổ phần. Các cổ đông này có đủ tư cách tham gia Đại hội và có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề liên quan tại Đại hội.
- Tỷ lệ cổ phần tham dự trên tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty cổ phần đạt 90,4 %. ( 775.385 cp /860.320 cp  = 90,4%)
Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp và Điều 28 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần An Hưng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2016 về tiến hành Đại hội cổ đông thì tỷ lệ 90,4% là đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. 
3.2 Ông Phan Đình Hồng, thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua như sau: 
a). Đoàn Chủ tịch:
1. Bà Huỳnh Thị Khiết            – Chủ tịch đoàn.
2. Ông Bùi Xuân Khương       – Thành viên.
3. Ông Lê Kim Minh               – Thành viên. 
- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%. 
b).  Ban thư ký: 
1. Bà Bùi Thị Kim Soan          - Trưởng Ban thư ký.
2. Ông Nguyễn Quốc Toàn     - Thành viên.
- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%.
c). Ban Kiểm phiếu:
1. Ông Võ Xuân Ngân                        - Trưởng ban. 
2. Bà Lê Thị Tịnh Nhiên                     - Thành viên
3. Ông Hồ Xuân Sang                        - Thành viên
4. Bà Trần Đặng Mỹ Huyền               - Thành viên
5. Bà Trần Đình Thu Hạ                     - Thành viên
- Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI  
Bà Huỳnh Thị Khiết thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội và đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Ông Bùi Xuân Khương Thay mặt Đoàn Chủ tịch Thông qua Báo cáo Tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ các chỉ tiêu năm 2016 và Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2015, kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2016 như sau:
  
TT CÁC CHỈ TIÊU  
ĐVT
 
Năm 2014
Năm 2015 Chênh lệch(%)
    Kế hoạch t/hiện So với 2014 So với KH
1 Vốn điều lệ Tr đồng 8.603,2 8.603,2 8.603,2    
2 Sản lượng hàng hóa  thực hiện 1000 SP 4.260 4.500 3.963 93%% 88%
3 Tổng thi nhập ( doanh thu thuần về doanh thu bán hàng và CCDV + DT tài chính và thu nhập khác Tr đồng 181.246 220.000 185.041 102% 84,1%
4 Tổng chi phí Tr đồng 174.678 207.500 180.861 103,5% 87,2%
5 Lợi nhuận trước thuế Tr đồng 10.567 12.500 4.180 39,5% 33,4%
6 Thuế thu nhập doanh nghiệp Tr đồng 1.939 2.300 (256)    
7 Lợi nhuận sau thuế Tr đồng 8.628 10.200 4.436 51,4% 43,5%
8 Tỷ suất LN sau thuế/ Vốn điều lệ % 100,3% 118,6% 51,6% 98% 99,6%
9 Tổng số lao động Người 2.037 2.000 1.991 98,6% 99,5%
10 Tổng quỹ lương Tr đồng 91.934 100.800 90.664 98% 90%
11 Thu nhập bình quân đầu người/tháng Đồng 4.050 4.200 4.215 104% 100,3%
  Kim ngạch xuất nhập khẩu  1000 USD 31,980 33.000 35.890 112% 109%
  + Kim ngạch xuất khẩu ,, 20,077 22.000 20.891 104% 95%
  + Kim ngạch nhập khẩu  ,, 11,903 11.000 14.999 126% 136%
Ông Lê Kim Minh  thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau|:
CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2015 KẾ HOẠCH 2016
*- TỔNG THU NHẬP: (=DT bán hàng & CCDV+DT tài chính+TN khác) 185.040.941.286
 
220.000.000.000
-Doanh thu thuần bán hàng và CCDV 182.123.626.903 217.050.000.000
*Giá vốn hàng bán 149.786.704.975 179.013.000.000
-Doanh thu hoạt động tài chính 2.797.907.158 2.750.000.000
*Chi phí tài chính 9.383.955.427 8.100.000.000
*Chi phí bán hàng 9.074.805.848 9.200.000.000
*Chi phí quản lý doanh nghiệp 12.605.165.904 15.000.000.000
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 4.070.901.907 8.487.000.000
-Thu nhập khác 119.407.225 200.000.000
* Chi phí khác 10.088.611 -
Lợi nhuận khác 109.318.404 200.000.000
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4.180.220.521 8.687.000.000
*Chi phí thu nhập DN+ hiện hành (256.289.367) 1.070.000.000
Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 4.436.509.888 7.617.000.000
 Thông qua Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch PPLN năm 2016 như sau:
CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 2015 KẾ HOẠCH 2016 % (KH 2016/
TH 2015)
- Lợi nhuận trước thuế: 4.180.220.521 8.687.000.000 208%
- Trừ thuế TNDN: (256.289.367) 1.070.000.000  
- Lợi nhuận sau thuế: 4.436.509.888 7.617.000.000 172%
- Cộng Lợi nhuận năm trước để lại, sang năm nay chia (Lãi tỷ giá chưa thực hiện) : 87.308.799 351.636.868  
- Trừ Lợi nhuận năm nay để lại, sang năm sau chia (Lãi tỷ giá chưa thực hiện) : 351.636.868 -  
- Lợi nhuận 2015 sau thuế để phân phối: 4.172.181.819 7.968.636.868 191%
   + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% 417.218.182 796.863.688 10%/LNST
   + Chia cổ tức 10%VĐL 860.320.000 860.320.000 10%/VÑL
   + Còn lại nhập quỹ Đầu tư phất triển 2.894.643.637 6.311.453.180 Số còn lại

Ông Lê Kim Minh thông qua Tờ trình về mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015và kế hoạch năm 2016.
+ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là : 250.000.000 đồng
+ Kế hoạch mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: 250.000.000 đồng.
Bà Huỳnh Thị Khiết thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua kết quả hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2011-2015) và định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2016-2020).
Ông Bùi Xuân Khương thông Tờ trình việc ủy quyền HĐQT quyết định một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, mua sắm MMTB và phương tiên vận tải năm 2016.
Ông Nguyễn Quốc Toàn thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán.
 
 
A.                  TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN SỐ TIỀN (đvt :VNĐ) Ghi chú
I. Tổng tài sản : 222.274.959.854  
1. Tài sản ngắn hạn: 121.043.102.918  
1.1 Tiền và các khoản tương đương tiền 29.381.468.056  
1.2  Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 21.317.095.176  
1.3 Các khoản phải thu ngắn hạn 54.742.482.518  
1.4 Hàng tồn kho 15.127.958.097  
1.5 Tài sản ngắn hạn khác 468.099.071  
2. Tài sản dài hạn : 101.231.856.936  
2.1 Tài sản cố định 95.336.961.205  
2.2 XDCB dở dang 2.997.796.119  
2.3 Tài sản dài hạn khác 2.897.099.612  
II. Tổng nguồn vốn : 222.274.959.854  
1. Nợ phải trả 182.743.647.586  
1.1 Nợ ngắn hạn 108.461.696.884  
1.2 Nợ dài hạn 74.281.950.702  
2. Nguồn vốn chủ sở hữu 39.531.312.268  
2.1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 8.603.200.000  
2.2 Quỹ đầu tư phát triễn 26.404.293.581  
2.3 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4.523.818.687  
B. Kết quả hoạt động SXKD :    
1.Tổng Thu nhập 185.040.941.286  
 
2.Tổng chi phí (Kể cả thuế TNDN) 180.604.431.398  
3.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4.436.509.888  
4. Chênh lệch tỷ giá  2014. 87.308.799  
5. Chênh lệch tỷ giá  2015. 351.636.868  
6.Lợi nhuận phân phối năm 2015. 4.172.181.819 (3+4-5)
Ông Bùi Xuân Khương – Thay mặt HĐQT thông qua Tờ trình về việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề có liên quan đến công tác đầu tư, mua sắm MMTB.
III. PHẦN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG TẠI HỘI ĐỒNG
Sau khi nghe baùo caùo caùo treân, caùc coå ñoâng ñaõ ñoùng goùp moät soá yù kieán nhö sau:  
-         Bộ phận IT, theo dõi mảng thông tin trang Web cần cập nhật đưa nhiều tin tức mới theo sự phát triển của doanh nghiệp, vì hiện tại tin tức trang web của công ty nhiều tin đã lỗi thời.
-         Thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2015 cần phải cụ thể.
-         Kiện toàn lại bộ máy tổ chức sản xuất và quy hoạch, đầu tư bổ sung nguồn nhân lực chủ yếu là cán bộ quản lý tại các xí nghiệp cỏ đủ kỹ năng quản lý, trình độ chuyên môn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Rà soát, luân chuyển nhân sự hợp lý trên từng vị trí công việc để mang lại hiệu quả.
-         Cần có cơ chế quyết sách nhằm thu hút tuyển dụng lao động, đồng thời  thúc đẩy để giữ ổn định nguồn nhân lực, đặc biệt lao động có tay nghề cao, có năng lực và có trình độ quản lý và xây dựng lộ trình tuyển dụng để bổ sung đủ nhân lực tại các xí nghiệp đặc biệt là xí nghiệp An Phát.
IV. PHẦN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:
1. Ông Võ Xuân Ngân, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua qui chế, thể lệ kiểm phiếu và biểu quyết tại Đại hội. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
2. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết các nội dung:
 

TT
NỘI DUNG                                   KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU
Số cổ phần đồng ý
 
Tỷ lệ
(%)
Số cổ phần không đồng ý Tỷ lệ
 (%)
Số cổ phần không có ý kiến Tỷ lệ
 (%)
1 Báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng năm 2016 771.635 99.52     3.750 0.48
2 Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2015 và kế hoạch năm 2016 769.910 99.29     5.475 0.71
3 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 kế hoạch PPLN năm 2016 765.460 98.72     9.925 1.28
4 Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016 767.935 99.04     7.450 0.96
5 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2015) và định hướng phát triển nhiệm kỳ III (2016-2020). 775.385 100        
6 Uỷ quyền HĐQT quyết định công tác đầu tư mua sắm MMTB, phương tiện vận tải năm 2016 770.935 99.43     4.450 0.57
7 Tờ trình BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần An Hưng năm 2016 772.385 99.61     3.000 0.39
8 Tờ trình sửa đổi,bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Cơng ty. 772.635 99.65     2.750 0.35
- Ông Võ Xuân Ngân thông qua qui chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần An Hưng nhiệm kỳ III (2016-2020) và Đại hội đã thống nhất  số lượng thành viên dự bầu HĐQT là 06 người và BKS là 04 người nhiệm kỳ III (2016-2020)
- Ông Phan Đình Hồng đại diện nhóm cổ đông đã thông quan biên bản họp nhóm cổ đông (có biên bản kèm theo) với tổng số cổ phần là 177.575 cổ phần chiếm 20,64%. Thống nhất đề cử:
Ông Nguyễn Thế Nhân, Ông Huỳnh Văn Thọ làm Thành viên HĐQT và Bà Nguyễn Thị Kim Trang – Nhân viên phòng Kinh doanh làm Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thế Nhân đại diện nhóm cổ đông đã thông quan biên bản họp nhóm cổ đông (có biên bản kèm theo) với tổng số cổ phần là 348.375 cổ phần chiếm 40,49%. Thống nhất đề cử: Bà Huỳnh Thị Khiết, Ông Bùi Xuân Khương, Ông Lê Kim Minh và Ông Lê Văn Chiến làm Thành viên HĐQT và Bà Bùi Thị Kim Soan, Bà Lê Thị Kiều Kha và Bà Lê Thị Kim Yên làm Thành viên Ban kiểm soát.
Ban kiểm phiếu đã xác nhận số cổ phần của nhóm cổ đông đại diện đề cử là đúng với số theo dõi cổ đông chốt đến ngày 15/5/2016 và đúng theo qui định.
3. Chủ trì Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
TT Họ tên
ứng cử viên
Số CMND/
Hộ chiếu
Chức vụ -      Nơi công tác Trình độ học vấn Địa chỉ cư trú
1 Huỳnh Thị Khiết 220145204 Giám đốc Công ty CP An Hưng ĐH – QTKD 379 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
2 Bùi Xuân Khương 220917512 Phó Giám đốc Công ty CP An Hưng ĐH – QTKD 271 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
3 Lê Kim Minh 220692930 Phó Giám đốc Công ty CP An Hưng TC Kế toán Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
4 Nguyễn Thế Nhân 220934181 Phó GĐ XN An Phú–Công ty CP An Hưng ĐH- QTKD Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
5 Lê Văn Chiến 220927127 Phó GĐ XN An Hưng–Công ty CP An Hưng CĐ – Điện tử Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên
6 Huỳnh Văn Thọ 221010051 Phó GĐ XN An Phát–Công ty CP An Hưng TC-Tin học Đường Lương Văn Chánh, Phường 5, TP Tuy Hòa, Phú Yên
4. Chủ trì Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên  BKS:
TT Họ tên
ứng cử viên
Số CMND/
Hộ chiếu
Chức vụ -      Nơi công tác Trình độ học vấn Địa chỉ cư trú
1 Bùi Thị Kim Soan 221051589 Tổ trưởng HCNS XN An Thịnh – Cty CP An Hưng ĐH- Triết học KP Ninh Tịnh 3, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
2 Lê Thị Kiều Kha 221041125 Nhân viên Công ty Cổ phần An Hưng ĐH-Kế toán Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
3 Lê Thị Kim Yên 221051275 Nhân viên Công ty Cổ phần An Hưng ĐH-Kế toán Hòa An, Phú Hòa, Phú Yên
4 Nguyễn Thị Kim Trang 221154946 Nhân viên Công ty Cổ phần An Hưng ĐH - QTKD An Hiệp,  Tuy An, Phú Yên
 
5. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:
Qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng ý tán thành gồm 05 người có tên sau đây:
TT HỌ VÀ TÊN SỐ CỔ PHIẾU
TÁN THÀNH
TỶ LỆ (%)
1 HUỲNH THỊ KHIẾT 775.385 100
2 BÙI XUÂN KHƯƠNG 775.385 100
3 LÊ KIM MINH 775.385 100
4 LÊ VĂN CHIẾN 743.912 95,9
5 NGUYỄN THẾ NHÂN 697.075 89,9
6. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:
Qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát được Đại hội đồng ý tán thành gồm 03 người có tên sau đây:
 
TT HỌ VÀ TÊN SỐ CỔ PHIẾU
TÁN THÀNH
TỶ LỆ (%)
1 BÙI THỊ KIM SOAN 775.385 100
2 LÊ THỊ KIỀU KHA 721.635 93
3 NGUYỄN THỊ KIM TRANG 534.942 69
7. Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội và công bố nhậm chức trước Đại hội.
Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp, Điều 21 Điều lệ Công ty và Thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần An Hưng.
8. Kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà Huỳnh Thị Khiết             - Chủ tịch HĐQT số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
9. Kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2016-2020)
Ông  Bùi Xuân Khương       - Phó Chủ tịch HĐQT số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
10. Kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà  Lê Thị Kiều Kha            - Trưởng ban kiểm soát số phiếu đạt 3/3 chiếm 100%
11. Kết quả bầu cử chức danh Tổng Giám đốc điều hành nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà Huỳnh Thị Khiết             - Giám đốc điều hành số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
12. Kết quả bầu cử chức danh Kế toán trưởng nhiệm kỳ (2016-2020)
Bà  Lê Thị Tịnh Nhiên         - Kế toán trưởng số phiếu đạt 5/5 chiếm 100%
V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:
Biên bản cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 40 phút, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc Chương trình nghị sự. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 được ghi lại đầy đủ, trung thực và đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được nhất trí biểu quyết tán thành 100%.
 
 
      TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                                          TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
                ( Đã ký)                                                                                                       ( Đã ký)

            Huỳnh Thị Khiết                                                                                        Bùi Thị Kim Soan
 
 

Tin khác